Ana sayfa Rehber Dernek Başkanı İstifa Ederse Ne Yapılır?

Dernek Başkanı İstifa Ederse Ne Yapılır?

Ülkemizde birçok dernek ve vakıf bulunmaktadır. Ancak bu derneklerin yönetimleri ile ilgili zaman zaman büyük sorunlar yaşanmakta, dernek üyeleri bu tarz konularda ne yapacaklarını bilemez duruma gelmektedirler. Dernek ve Dernek yönetim kurulları ile ilgili yaşanılabilecek en büyük sorunlardan bir tanesi de Dernek Başkanı’nın istifa etmesi sonrası ortaya çıkan tabloda hukuki olarak yapılması gerekenlerin neler olduğu konusudur.

Bizde bu yazımızda hali hazırda Dernekler Dairesi Başkanlığı’nca onay alınarak kurulmuş bir derneğin, başkan istifası sonucu harekat tarzını kısada olsa anlatmaya çalışacağız.

Dernek başkanı istifa etti şimdi ne olacak?

5253 sayılı Dernekler Kanunu‘nun 4. Maddesine göre;

Her derneğin bir tüzüğü bulunmak zorundadır. Bu tüzükte bazı hususların belirtilmesi de zorunlu tutulmuştur. Zorunlu tutulan hususlar şu şekildedir;

 • Derneğin adı ve merkezi.
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
 • Derneğin borçlanma usulleri.
 • Derneğin iç denetim şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Bu hususlardan yola çıkarak dernek başkanının istifası durumunda yapılacak olanlar Dernek Tüzüğü’nde net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu konuyla ilgili tüzükte herhangi bir ibare bulunmuyorsa yapılacak olanlar şunlardır;

 • Genel Kurul’un toplanma şekli ve zamanı açısından bir engel bulunmuyorsa mevcut üyeler tarafından bir genel kurul yeri ve tarihi belirlenir.
 • Mevcut üyelerin karar alma yeter sayıları mevcutsa genel kuruldan yeni bir yönetim kurulu seçilmesi yönünde yada bir üyenin başkan vekili olarak göreve başlaması adına karar çıkartılır.
 • Seçim yapılırsa yeni bir başkan ve üyelerden oluşan kurul oluşturulmuş olur.

Dernek başkanının vefat etmesi durumunda da aynı şartlar geçerlidir.

Dernek yönetim kurulunun tamamının istifa etmesi halinde yapılacaklar?

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin de göreve getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılmalıdır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yapılacak genel kurulda yönetim kurulu yeniden seçilmelidir.

Derneklerin yönetim ve esasları dernek tüzüklerine göre yönetilmekte ise de; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin dernek tüzüğünün yeterince açıklayıcı olmadığı durumlarda bir avukatın hukuki yardımından faydalanmaları yerinde olacaktır.

Kaynak: Dernekler Dairesi Başkanlığı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here